چرایی کاربرد سایت پایش‌گران دانسته‌های زمین

EIOC: Earth Information Obsrevers Company

پایگاه داده‌ها و نرم افزار ایرانی شرکت پایش‌گران دانسته‌های زمین مستقر در پارک علم و فناوری استان فارس با آدرس زیر قابل دسترسی است:

EIOC.ir

پایگاه داده و نرم‌افزارهای وابسته به EIOC، آزمایشگاه پژوهشی پایش سامانه زمین نامگذاری شده است. برنامه داریم که داده‌ها و دانسته‌های (اطلاعات) ارزشمندی از سامانه کره زمین در بخش آب، خشکی و آتمسفر (هوا) را در این سامانه در کنار هم بگذاریم تا کاربران سایت، کره‌زمین و هر بخش از آن را همانند یک آزمایشگاه ببینند. این سامانه کوشش دارد که رفتار کره‌زمین در دریا، خشکی و جو، همچون یک آزمایشگاه بسیار پیچیده است که همه کنش‌ها و واکنش‌ها در هم تنیده شده‌اند. در این‌جا تأکید بیشتر بر آن بخش از کره‌زمین است که ایران و آب‌های پیرامونی آن در آن جای گرفته‌اند.

داده‌های بارگذاری شده بر روی پایگاه، موتور جستجوگر، نرم افزارهای پردازشگر و توانایی‌های نمایشی این سایت، بخشی از کره‌زمین که ایران در آن جای دارد را در پیکر داده‌ها، نقشه‌ها و نمودارهای بهم پیوسته، به کاربران ارایه خواهد نمود. کاربر با کار بر روی این سایت و بهره برداری از آن درخواهد یافت که زمین یک سیستم بسیار آراسته و بهم پیوسته است.

کوشش شده است تا کار در این آزمایشگاه بسیار آسان باشد. کاربر نیاز به داشتن داده و یا آگاهی از کاربرد نرم افزارهای پیچیده را ندارد. تنها نیاز به این است که کاربر بداند به دنبال چه داده یا دانسته‌ای است. با فشردن چند دکمه، داده‌ها در دسترس می‌شوند، پیچیده ترین پردازش‌ها روی آن‌ها انجام می‌گیرد و دستاوردها در پیکر نقشه‌ها، نمودارها، جدول‌ها و یا فایل‌های آراسته در دسترس قرار می‌گیرد.

این سایت دستاورد چندین دهه کار آموزشی، پژوهشی و اجرایی است که اینک تقدیم همه مردم و بویژه کارشناسان، پژوهشگران، دانشگاهیان و همه سازمان‌های پژوهشی و اجرایی ایران زمین می‌شود. همه آنانی که در کار آمایش سرزمین هستند و با پروژه‌های آبادانی و ساخت کشور در پیوند می‌باشند می‌توانند این آزمایشگاه را یار و همکار خود بیابند.

کار با وب سایت پایش‌گران این برتری را دارد که بجای نگرش یک سویه، نگرشی سیستمی و فراگیر را در دسترس کاربر قرار می‌دهد. کاربر می‌تواند به گونه‌ای همزمان، نوسان‌های فشار هوا، دما و فشار سطح آب دریاها، جهت و سرعت باد در مقیاس‌های گوناگون زمانی و مکانی، ایروسل‌ها، پوشش گیاهی و پویایی آن، نم خاک، ویژگی ابرها را همزمان ببیند. بنابراین کاربر درک درستی از سامانه هواشناسی و هیدرولوژی وابسته به بارش یا سیل بدست خواهد آورد.

برای انجام بسیاری از پروژه‌های آبادانی و نیز پیشگیری از گزندهای ناشی از پدیده‌های اقلیمی نیاز است تا داده‌های گوناگونی از متغیرهایی مانند بارش، دما، باد، نم هوا و نم خاک در دسترس باشد. هر چه پیوستگی این داده‌ها در زمان و مکان بیشتر باشد، تصمیم گیری در این زمینه آسانتر است. داده‌هایی که پهنه‌های بزرگتر جغرافیایی را در بر بگیرند و پیوستگی آن‌ها در زمان بیشتر باشد دارای برتری بیشتری هستند. وب سایت پایش‌گران با این دیدگاه راه اندازی گردیده است.