فرآورده‌های دریایی

دمای سطح آب دریاها یا Sea Surface Temperature(SST) از نمایه‌های بنیادین برای ارزیابی تبادل انرژی میان جو و اقیانوس است. دمای سطح آب دریاها پیوسته در حال تغییر است. گرم شدن یا سرد شدن SST نسبت به میانگین اقلیمی، افزایش یا کاهش بارش و دمای هوا در خشکی‌های زمین را در پی دارد. دمای سطح آب دریا از پایه‌های اصلی در مدل سازی‌های اقلیمی و پیش بینی‌های هواشناسی و اقلیم شناسی است.