فرآورده‌های اتمسفری

دمای هوا و تغییرات آن بر همه جنبه‌های زندگی انسان سایه می‌افکند. در این بخش داده‌های گریدبندی شده دما در دسترس شما قرار خواهد گرفت. سطح، پهنه جغرافیایی و بازه زمانی قابل گزینش هستند. درخواست شما می‌تواند در پیکر نقشه یا نمودار در دسترس شما قرار گیرد.

پس از بارش و دما، باد از بنیادی‌ترین فراسنج‌های هواشناسی می‌باشد. در این بخش می‌توانید به آسانی داده‌های باد را پردازش نموده و برون‌داد این پردازش‌ها را در پیکر نقشه‌های برداری و نیز فایل‌هایی که دارای اندازه و جهت هستند، دریافت نمایید.

باد و باران دو پدیده هواشناسی به هم پیوسته هستند. از این رو، در بسیاری از پردازش‌های وابسته به بارش نیاز است تا جهت و بویژه آنومالی باد نیز در دسترس باشد. با در دست داشتن نقشه باد و باران ارزیابی‌های سینوپتیکی بسیار آسان‌تر خواهد بود.

در این بخش ویژگی‌های نم نسبی(Relative Humidity)، نم ویژه(Specific Humidity) و ژئوپتانسیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. نم هوا سر چشمه بارش است و نوسان‌های آن نشان پر رنگی بر همه پدیده‌های روی کره زمین دارد. با کاربرد این سایت تغییرات نم در بخش‌های گوناگون زمین و لایه‌های گوناگون هوا را بیازمایید. ارتفاع لایه‌های ژئوپتانسیل گویای چگونگی پهنه‌های پر فشار و کم فشار در روی کره زمین است. با گرم شدن هوا، لایه‌های پایینی اتمسفر افزایش حجم پیدا می‌نمایند و ارتفاع لایه‌ها بالاتر می‌رود. در روزهای بارانی این ارتفاع دچار کاهش می‌گردد.